fbpx
Skip links

Artikel 1 Definities

  • Addmore: Addmore bv is de dienstverlener en de verkopende partij binnen de overeenkomst.
  • De opdrachtgever: De partij die Addmore een opdracht geeft in de overeenkomst.
  • De prijs: Het overeengekomen geldbedrag dat de opdrachtgever betaalt voor de geleverde diensten/producten.
  • Het voorschot: een voorschot wordt bepaald door de opdracthnemer.
  • Client: De onderneming die diensten aankoopt van Addmore. Deze is een eindgebruiker en heeft dus niet tot doel om het aangekochte goed/dienst door te verkopen aan een ander.

Artikel 2 Algemene gegevens

2.1 Addmore is een besloten vennootschap.

De hoofdzetel is gelegen te Rosalialaan 39, 2650 te Edegem.
Het telefoonnummer is +3249.62.235.01.
Het e-mailadres is info@addmore.be.
Het btw-nummer van Addmore is BE0680.890.411.

Artikel 3 Overeenkomst op afstand

3.1 Wanneer beide partijen hun uitdrukkelijke toestemming uitdrukken over de overeengekomen voorwaarden van de overeenkomst, komt de overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Na de totstandkoming is het niet meer mogelijk wijzigingen aan te brengen in het contract. Tenzij hier een mogelijkheid voor is opgenomen binnen de overeenkomst.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand bij de uitdrukkelijke toestemming van beide partijen. Vanaf dit moment beginnen de termijnen te lopen.

5.2 Voor de betaling van een voorschot hanteert men een termijn van 10 werkdagen.

5.3 Addmore zal zijn overeengekomen dienst voldoen, binnen de overeengekomen termijn in het contract. De termijn zal afhangen van de intensiteit van de dienst.

Artikel 6 Intellectuele eigendommen

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Addmore in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan foto’s, video’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Addmore, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

6.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Addmore niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.3 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Addmore geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Addmore worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Addmore, zonder dat Addmore daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Addmore aan haar over te dragen.

Artikel 7 Prijs

7.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

7.2 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Addmore aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Addmore een extra toeslag berekenen.

7.3 Indien in de offerte een vaste prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Addmore geldende uur- of dagtarieven.

7.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen  ingevolge onvoorzienbare omstandigheden, is Addmore gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

7.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 8 Betaling

8.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen dertig dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Addmore steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Addmore, kunnen meteen gefactureerd worden.

8.2 Addmore is steeds gerechtigd voor de nakomingw van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Addmore is voldaan.

8.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Addmore aan te wijzen bankrekening.

8.4 Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2019: 8%) op jaarbasis worden aangerekend.

8.5 In geval de opdrachtgever een onderneming is, zijn de door Addmore in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, voor rekening van opdrachtgever, tenzij Addmore door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

8.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 Privacy

9.1 Addmore hecht veel waarde aan privacybescherming en persoonsgegevensbescherming van alle betrokkenen partijen. Alle nodige informatie en persoonsgegevens van de opdrachtgever zullen dan ook met de nodige discretie gebruikt worden met het oog op een professionele samenwerking en conform de GDPR wetgeving.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Addmore reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Addmore om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Addmore behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

11.2 Indien Addmore in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Addmore geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Addmore tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Addmore.

11.3 De door Addmore bewerkbare ontwerpbestanden blijven en ten alle tijden eigendom van Addmore. Behalve, als anders overeengekomen met de opdrachtgever.

11.4 De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Addmore te bewaren.

Artikel 12 Opschorting

12.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

Artikel 13 Nalatigheidsintresten en schadebeding

12.1 Indien Addmore eventuele bijzondere of extra kosten die te wijten zijn aan nalatigheid van de klant kan bewijzen, zijn deze voor rekening van de klant. Deze kosten zal de klant aanvullend moeten betalen, bovenop de afgesproken prijs.

Artikel 14 Overmacht

14.1. Addmore zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor schending van het contract buiten haar controle omwille van (maar niet gelimiteerd tot) wetgeving, brand, oorlog, staking of andere acties van werknemers in contemplatie of bevordering van een geschil als gevolg van de onmogelijkheid om materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst aan te schaffen. Zo is Addmore geen schadevergoeding verschuldigd.

14.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Addmore gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

14.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Addmore gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Addmore te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Addmore gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Addmore tot enige schadevergoeding en onverminderd de Addmore verder toekomende rechten.

Artikel 15 Garantie

15.1 Addmore verbindt zich ertoe om de gevraagde diensten uit te voeren. Alle werken dienen goedgekeurd te worden door de klant en Addmore zal niet verantwoordelijk zijn voor enige fouten die niet opgemerkt zijn of aangepast bij een goedkeuring door de klant. De gemelde fouten worden zo snel mogelijk opgelost en zijn niet onderhevig aan extra kosten.

Artikel 16 Gebreken

16.1. Indien er grote gebreken zijn, heeft de klant 2 maanden de tijd, na het ontdekken van dit gebrek, om dit te melden. Onder grotere gebreken wordt er bijvoorbeeld verstaan: een systeemfout, softwarefout, etc.

16.2 Indien dit gebrek wordt ontdekt binnen de 6 maanden na levering, ligt de bewijsplicht bij Addmore om aan te tonen dat het gebrek niet aanwezig was bij de levering. Na de termijn van 6 maanden ligt de bewijslast bij de client.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 Addmore is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van zichzelf.

17.2 De totale aansprakelijkheid van de gebruiker zal in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale bedrag nooit meer zal bedragen dan het maximale bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

17.4 Indien de Rechter oordeelt dat Addmore geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaald, wordt de aansprakelijkheid van Addmore te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid rust.

17.5 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Addmore niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan Addmore of door zelf genomen foto’s evt. via Addmore.

17.6 Addmore is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 18 Verplichtingen

18.1 Addmore is verplicht de dienst te leveren binnen de in de overeenkomst afgesproken termijn.

18.2 Addmore moet alle nodige inspanningen doen om de dienst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren binnen de afgesproken termijn, en dat de dienst zo volledig mogelijk en foutloos geïnstalleerd kan worden.

18.3 De opdrachtgever moet het geleverde goed volledig op de op de factuur vermelde bankrekeningnummer betalen binnen de in de overeenkomst afgesproken termijn.

18.4 De opdrachtgever dient de geleverde dienst onmiddellijk na te zien op eventuele gebreken of ontevredenheden. Indien er na de levering een gebrek opduikt moet de opdrachtgever dit zo snel mogelijk en ten laatste 2 maanden  na het ontdekken van het gebrek melden aan Addmore. Dat moet de opdrachtgever doen via aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.

Artikel 19 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

19.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Addmore is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door verstrekte offertes en/of met Addmore gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter, bevoegd in het Arrondissement Antwerpen.