Terms and conditions

/001

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Onderneming: ADDMORE BV, met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 271 bus 1 te 2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0755.567.642.

- Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die geen consument is in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht, die met Opdrachtnemer een Overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan en waarbij onder consument wordt begrepen iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

- Overeenkomst: iedere verbintenis met Addmore BV, op grond waarvan Addmore BV Producten en/of Diensten aan Opdrachtgever levert.

- Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Addmore BV en de Opdrachtgever, in het bijzonder branding, webdesign, website en webshop ontwikkeling, foto en videoproducties, copywriting, online marketing, social media management, social media advertising, e-mailmarketing en marketing automation.

- Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).

/002

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht, en koop-verkoop van Diensten tussen de Onderneming en de Opdrachtgever.

2. De Onderneming stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website https://addmore.be, in bijlage bij de Offerte en op de achterzijde van de factuur. De voorzijde verwijst daarbij steeds naar de achterzijde.

3. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Onderneming en de Opdrachtgever.

4. De Onderneming behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke opdracht die de Opdrachtgever plaatst na de publicatie door de Onderneming van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Opdrachtgever met de laatst gepubliceerde versie.

5. Indien de Onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

/003

Artikel 3 – Aanbod en offerte

1. Alle offertes en aanbiedingen van Addmore BV zijn vrijblijvend, tot op het ogenblik van aanvaarding door de Opdrachtgever. Aanvaarding komt tot stand door ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever.

2. Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

3. De offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming bevat zodanige informatie, dat het voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.

4. Tenzij daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door de Onderneming medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de Diensten steeds in euro (€) en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de opdracht en de levering valt ten laste van de Opdrachtgever. De opdrachten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de offerte.

6. De Onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.

7. De Onderneming heeft het recht de prijs van de Diensten te verhogen. De Opdrachtgever wordt hiervan verwittigd middels de factuur.

/004

Artikel 4 – Contractduur, leveringstermijnen en uitvoering

1. De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Addmore BV wordt aangegaan voor de duur bepaald in de offerte, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Addmore BV niet. Vertraging in de levering geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de Overeenkomst.

3. Indien Addmore BV gegevens (informatie, documenten, originelen, beelden, logins, e.a.) behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Addmore BV ter beschikking heeft gesteld en dit binnen de 5 werkdagen.  

4. Addmore BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

5. Addmore BV is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

/005

Artikel 5 – Factuur en betaling

1. De betaling door de Opdrachtgever aan de Onderneming voor de aankoop van een of meerdere Diensten geschiedt als volgt:a. op het ogenblik dat de Opdrachtgever de opdracht plaatst, brengt de Onderneming een voorschot van minimaal 30% van het totaal verschuldigd factuurbedrag in rekening.  Dit voorschot is op dat ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de Opdrachtgever, bij gebreke waarvan de uitvoering van de opdracht niet wordt gestart en er met andere woorden geen koop-verkoop plaatsvindt.b. op het ogenblik dat de Onderneming de Diensten aan de Opdrachtgever opstart, brengt de Onderneming  gefaseerd en periodiek het saldo van het totaal verschuldigde factuurbedrag in rekening.  Dit saldo is op dat ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de Opdrachtgever, bij gebreke waarvan de Onderneming gerechtigd is de koop-verkoop te ontbinden wegens grove tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtgever, onverminderd het recht op schadevergoeding ten voordele van de Onderneming.  Deze schadevergoeding bedraagt minstens het reeds betaalde voorschot vermeld in punt a. hierboven, wat met andere woorden definitief verworven blijft door de Onderneming.

2. Elke factuur van de Onderneming aan de Opdrachtgever vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Diensten en het toepasselijke BTW-tarief.

3. Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van de Onderneming met IBAN nr. BE58 7360 7563 2479.

4. In geval van laattijdige betaling door de Opdrachtgever, zijn verwijlintresten van 10% verschuldigd per onbetaalde factuur. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintresten worden gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.

5. In geval van laattijdige betaling door de Opdrachtgever, is de Onderneming tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de Onderneming gedragen kosten. De Opdrachtgever is over de verschuldigde gerechtelijke en executiekosten eveneens rente verschuldigd.

6. In geval van laattijdige betaling door de Opdrachtgever, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom en met een minimum van €60,00.

7. Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

8. Indien de factuur op vraag van de Opdrachtgever gericht wordt aan een derde, blijft de Opdrachtgever gehouden tot de betaling van het factuurbedrag indien de derde om eender welke reden niet overgaat tot tijdige en volledige betaling van de desbetreffende factuur.

9. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur – per aangetekend schrijven – aan Addmore BV kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

/006

Artikel 6 – Opschorting en ontbinding

1. Addmore BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie en die de Opdrachtgever niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling. In dit geval heeft Addmore BV het recht om ofwel de Overeenkomst te schorsen totdat de Opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

3. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever alle door Addmore BV verleende Diensten betalen, alsook de kosten die Addmore BV heeft moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bedrag dat Addmore BV nog had kunnen factureren aan de Opdrachtgever indien de Overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

4. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

5. De Overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk of per mail beëindigd worden, één maand voor afloop van het lopende contract. Zonder deze opzegging, zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met één maand.

6. Addmore BV heeft het recht bij elke verlenging (stilzwijgend of schriftelijke vernieuwing van de Overeenkomst) nieuwe voorwaarden uit te werken en in de vernieuwde Overeenkomst op te nemen. Addmore BV verplicht zich ertoe de Opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen.

7. Projecten die “on hold” zijn gezet door enerzijds Addmore BV of anderzijds de Opdrachtgever, geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

8. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

/007

Artikel 7 – Overmacht

1. Addmore BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Addmore BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Addmore BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de Overeenkomst door derden of de Opdrachtgever zelf.

4. Addmore BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

/008

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Addmore BV – in het kader van de Overeenkomst – geleverde zaken, blijven eigendom van Addmore BV totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Addmore BV gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Addmore BV geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

/009

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Indien Addmore BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Addmore BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Addmore BV is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Addmore BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door de Opdrachtgever, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig gebruik van haar Diensten.

4. Addmore BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door de Opdrachtgever zelf of door derde partijen (bijv. hosting, Affiliate sites, Google, Facebook, software, plugins van derden, e.a.).

5. Addmore BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten die de Opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de Diensten tijdens de Overeenkomst.

6. Indien Addmore BV  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Addmore BV beperkt tot maximaal de totale waarde van de gesloten Overeenkomst.

7. Addmore BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade of voor grove nalatigheid in de uitvoering van de Overeenkomst.

8. Addmore BV biedt geen garantie op succes, slaagkansen en rendement en kan voor het niet behalen van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze resultaten sterk worden beïnvloed door externe factoren, zowel online als offline, waarop Addmore BV geen controle heeft. Bijvoorbeeld: acties van de Opdrachtgever zelf, alsook van derde partijen zoals Google, Facebook, Yahoo, Affiliate sites, plugins van derden, e.a.

9. Om het vooropgestelde doel van de Overeenkomst te behalen, zal Addmore BV voor bepaalde Diensten afhankelijk zijn van de service, software en Diensten van andere partijen. Mediabudgetten die op voorhand door Addmore BV worden opgesteld, zijn enkel indicatief en kunnen verschillen met de bedragen die door derde partijen worden gefactureerd. In geval van verschillende bedragen, gelden de facturen van derde partijen in kwestie als werkelijke bedragen en/of aantallen.

/010

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

1. Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht geregistreerd of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, ‘know-how’, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s, etc.

2. De Opdrachtgever waarborgt en vrijwaart Addmore BV voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door hem aan Addmore BV ter beschikking wordt gesteld. De Opdrachtgever waarborgt ook dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden en vrijwaart Addmore BV tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.

3. Bij elke bewerking (of aanpassing) door de Opdrachtgever (of derden) aan de website (of aan de tools) waar Addmore BV zijn Diensten op levert zal de Opdrachtgever Addmore BV onmiddellijk in kennis stellen.

4. De Opdrachtgever aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de Diensten van Addmore BV hierdoor ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd, door aanpassingen waarvan Addmore BV op voorhand niet werd ingelicht.

5. Addmore BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen, genoemd onder artikel 10.2.

/011

Artikel 11 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

1. Op alle rechtshandelingen waarbij Addmore BV partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om geschillen in kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Addmore BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst uiterste inspanning leveren een geschil in onderling overleg te beslechten alvorens een beroep te doen op de rechter.

Cookies for ++ experience
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info